Na co by se nemělo zapomínat při realizaci výkopových prací

Před samotným započetím zemních prací je každý investor povinný zajistit vytyčení veškerých podzemních sítí.

Na odlehlém místě může provádět výkopy jeden pracovník pouze v tom případě, nejsou-li hlubší než 1,3 m.

V dosud nezastavěném území se mohou provádět ručně kopané výkopy bez pažení do hloubky maximálně 1,5 m.

V nesoudržných a podmáčených zeminách musejí být stěny výkopů zajištěny podle stanoveného technologického postupu i při hloubkách nižších než 1,5 m. 

Rozměry výkopu musejí být takové, aby umožňovaly bezpečné provedení všech návazných montážních prací.

Okraje výkopů nesmějí být ničím zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu.

Kabelový výkop

Jak široký má být kabelový výkop?

 • pro jednotlivý kabel , který má být dle normy uložen v hloubce 70 cm, výkop š = 35 cm, h = 80 cm 
 • Hloubka uložení kabelu může být dle norem někde jen 35 cm. 

Jak dlouho trvá vykopání jámy pro bazén

Kopáč má za směnu vykopat tak zhruba 3 – 4 kubíky pokud to dobře jde. 1 kubík vykopané hlíny je asi 20 koleček ale vykopaného prostoru to bude méně.

Vymezení ochranných pásem u silnic, dálnic a místních komunikací stanovuje prováděcí vyhláška k zákonu o pozemních komunikacích (silniční zákon) jako území ohraničené svislými plochami vedenými po obou stranách komunikace ve vzdálenosti:

 • 100 m od osy vozovky přilehlého jízdního pásu dálnice a silnice budované jako rychlostní komunikace
 • 50 m od osy vozovky silnice I. třídy
 • 25 m od osy vozovky silnice II. třídy a místní komunikace, pokud je budována jako rychlostní komunikace
 • 20 m od vozovky silnice III. třídy
 • 15 m od osy vozovky místní komunikace I. a II. třídy

Ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení od krajních vodičů a mění se podle napětí:

 • nad 1kV do 35 kV: 7 m
 • nad 35 kV do 110 kV: 12 m
 • nad 110 kV do 220kV: 15 m
 • nad 220 kV do 440 kV: 20 m
 • nad 440 kV: 30 m

U podzemních elektrických vedení je vymezeno ochranné pásmo svislou rovinou po obou stranách krajního kabelu ve vzdálenosti:

 • do 110 kV: 1 m
 • nad 110 kV: 3 m

U plynovodů a přípojek

 • nad průměr 500 mm: 12 m
 • od průměru 200 mm do 500 mm: 8 m
 • do průměru 200 mm včetně: 4 m
 • u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území obce: 1 m
 • u technologických objektů: 4 m
 • u vysokotlakých a velmi vysokotlakých plynovodů v lesních průsecích musí být udržován volný pruh pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu

Pro plynová zařízení jsou vymezována kromě ochranných pásem také bezpečnostní pásma, která energetický zákon v příloze odstupňovává podle povahy a velikosti zařízení v rozmezí 10 až 300 m.

Ochranná pásma pro vedení vodovodů a kanalizací jsou vymezena dle průměru potrubí:

 • do DN 500 mm: 1,5 m na obě strany
 • nad DN 500 mm: 2,5 m na obě strany

Pro vedení rozvodů vody a kanalizace v zastavěných územích a pod komunikacemi platí hodnoty stanovené ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Ochranná pásma podél tras telekomunikačních sítí.

Tyto ochranná pásma stanovuje zákon o telekomunikacích a příslušné prováděcí vyhlášky. V zastavěných územích, podobně jako v případě rozvodů vody a kanalizace platí vzdálenosti, hloubky a odstupy od ostatních vedení stanovené v ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.